Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je nutné provést jeden pracovní den předem (od 08.00 do 14.00 hodin) nebo daný den do 06:30 hodin. Na pozdější odhlášení není možné brát ohled z důvodů hlášení obědů na Základní školu Komenského, kde se budou stravovat žáci 1. a 2. ročníků. Platby obědů pro  všechny  žáky (stravující se v naší škole i v ZŠ Komenského) budou probíhat v naší jídelně, po této době nejsme schopni odhlásit oběd a vrátit Vám peníze. Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob. V případě absence žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit. Obědy je možné rovněž odhlásit na této e-mailové adrese : jidelna@kamenka-celakovice.cz (upozorňujeme rodiče, že odhlašujeme obědy na základě data a času přijatého e-mailu).

Od 1.9.2017 se zvyšují měsíční zálohy na obědy takto:

  • 1. stupeň 530 Kč
  • 2. stupeň 580 Kč

 

Domácí příprava

Aby vedla domácí příprava ke zdárnému cíli, je potřeba dodržovat určitý řád a pořádek. Stanovte si pevný režim dne, čas na přípravu do školy, hru, spánek atd. Budete se muset obrnit pořádnou dávkou trpělivosti, protože naučit dítě dělat věci, které ho nemusí vždy bavit, není žádná hračka. Jak to zařídit, aby se tyto pravidelné povinnosti nestaly strašákem a zabraly co nejméně energie všem zúčastněným stranám a zároveň přinesly co nejlepší výsledky.

K tomu můžete Vašemu dítěti pomoci zejména Vy, rodiče. Svým příkladem, Vaším chováním, ale také nedirektivním směřováním dítěte k určitému cíli – osvojit si zásady správného učení a domácí přípravy. Dítě by se mělo učit nejen kvůli zkoušení ve škole. Mělo by vědět, že osvojené poznatky využije i v běžném životě. Učení není pouze osvojování si nových poznatků a vědomostí. Učení provází veškerou hru, práci a jednání člověka.

Portál domácí přípravy

Viz: http://www.domacipriprava.cz

Informace pro rodiče – vývojové poruchy

Pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy (autismus a Aspergerův syndrom)
V rámci vzdělávání na ZŠ se nejčastěji setkáváme s diagnózou vysoce funkčního autismu a Aspergerova syndromu. Obě tyto diagnózy spadají do okruhu pervazivních vývojových poruch. Pervazivní v těchto případech znamená „pronikající“ do všech oblastí života dítěte, slovem vývojová, vývojové označujeme, že došlo k poškození v průběhu prenatálního vývoje mozku. Celý článek naleznete zde.

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči
Mohou být způsobeny genetickým dědictvím, úrazem, nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí (dřívější název lehká dětská encefalopatie) – což je drobné poškození tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti motoriky, vnímání, myšlení a jednání. Jde o výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní rozumových schopností. Celý článek naleznete zde. Další informace lze nalézt na našem webu „Domácí příprava

Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky: I. stupeň 16:00, II. stupeň 17:00

Třídní schůzky

Seznamovací (1.ABC – 5.9.2017 od 17.00, I. stupeň 12.9.2017 – 16.00 a II. stupeň 16.30)
Pololetní (6.12.2017 – I. stupeň – 16.00 a II. stupeň 17.00)
III. čtvrtletí (22.5.2017 – I. stupeň – 16.00 a II. stupeň 17.00)
9. ročníky – 23.11.2017 od 16.00 (příjmačky na střední školy apod.)

Poznámka: Za každé čtvrletí dostanou žáci lístečky k podpisu pro rodiče se známkami jednotlivých předmětů.

Třídní schůzky se budou konat vždy na 1. stupni ZŠ od 16:00 hodin na 2. stupni ZŠ od 17:00 hodin, vyhrazujeme si právo změnit čas konání. V případě, že budou rodiče požadovat informace o svém dítěti mimo uvedené termíny třídních schůzek, mohou si domluvit individuální termín. Vyučující nebudou poskytovat informace v době, kdy vyučují. Na stránkách školy jsou uvedeny konzultační hodiny jednotlivých učitelů.

Lyžařský kurz pro 7. ročníky: 14.1. – 20.1. 2018 – Jánské Lázně (Ski resort Černá hora)
Cyklokurz: přelom května a června (termín bude upřesněn) – Šumava

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2018. Termíny jsou 5.4. 2018 od 13.00 do 18.00 a 6.4 od 14.00 do 17.00. Zápis bude probíhat ve škole ZŠ Kostelní. Pro přijetí Vašeho dítěte není důležitý čas příchodu k zápisu, ale  důležitá  je adresa pobytu v Čelákovicích (spádovost, více ZDE).

Školní rok 2017/2018

04.09.2016 (pondělí) Zahájení školního roku 2017/2018
31.01.2018 (středa) Ukončení vyučování v 1. pololetí
29.06.2018 (pátek) Ukončení vyučování v 2. pololetí

Termíny prázdnin a svátků

28.09.2017 (čtvrtek) Den české státnosti
28.10.2017 (sobota) Den vzniku samostatného československého státu – 1918
29.09.2017 (pátek) Ředitelské volno
26.10.2017 – 27.10.2017 Podzimní prázdniny
17.11.2017 (pátek) Den boje za svobodu a demokracii
01.12.2017 (pátek) Ředitelské volno – vzdělávání pedagogů
02.12.2017 (sobota) Den otevřených dveří (10.00 – 16.00)
22.12.2017 (pátek) Ředitelské volno
23.12.2017 – 02.01.2018 Vánoční prázdniny
02.02.2018 (pátek) Jednodenní pololetní prázdniny
19.02.2018 – 25.02.2018 Jarní prázdniny
29.03.2018 – 30.03.2018 Velikonoční prázdniny
02.04.2018 (pondělí) Velikonoční pondělí
01.05.2018 (úterý) Svátek práce
08.05.2018 (úterý) Den vítězství
29.06.2018 (pátek) Vysvědčení
30.06.2018 – 31.08.2018 Hlavní prázdniny
03.09.2017 (pondělí) Zahájení školního roku 2018/2019

 
 

Informace pro rodiče o KYBERŠIKANĚ

Co je to kyberšikana?

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

1.Zajistěte, aby Vaše dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou stejná jak v reálném životě, tak i při kontaktu s lidmi prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Učte a posilujte u dítěte pozitivní zásady a pravidla chování.

2. Ujistěte se, že vaše škola má vhodný program o bezpečnosti na internetu. Ten by neměl pokrývat pouze hrozby sexuálních predátorů, ale také to, jak se preventivně chránit a odpovídat na online obtěžování vrstevníků.

3. Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu či mobilního telefonu. Vysvětlete jim, k jakým problémům může dojít, pokud je moderní technologie zneužita (zničení jejich pověsti, dostání se do problémů ve škole nebo s policií).

4. Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií. Neobtěžujte a nevtipkujte o ostatních v online světě, obzvláště pokud jsou nablízku děti.

5. Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, jaké stránky si prohlíží, zda používá tzv. sociální sítě (Líbímseti, Rajče, Alík, Facebook, MySpace aj.), veřejné chaty, ICQ atd. Nerozumíte všem komunikačním technologiím? Děti Vám s tím pomohou! Při tajném sledování svých dětí buďte diskrétní. V opačném případě může Vaše činnost způsobit více škody než užitku. Mohou pak jít se svým online chováním do naprosté „ilegality“ a před Vámi vše skrývat.

6. Používejte filtrační a blokační software jako součást „komplexního“ přístupu k online bezpečnosti. Pamatujte však, že softwarové programy samy o sobě neuchovají děti v bezpečí. Většina technicky zdatné mládeže umí velmi rychle najít cesty, jak filtry obejít.

7. Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého, jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na Vaši přítomnost. Pokud se Vaše dítě stane odtažité nebo naopak posedlé internetem, mohlo se stát obětí nebo pachatelem kyberšikany. Podle toho, jak dítě zareaguje, když přijdete do místnosti, lze také leccos vyčíst, zvlášť pokud se snaží „zametat stopy“ – rychle zavírá nějakou stránku či program atd. Tady je však potřeba zohlednit věk dítěte, např. u dítěte v pubertě mohou být tyto reakce naprosto normální vzhledem k tomu, že vzrůstá jeho potřeba soukromí obecně. Sledujte, jak se dítě projevuje např. po přečtení zprávy (je sklíčené, odmítá komunikovat …). Vaše pozorovací schopnosti jsou v tomto případě velmi důležité, neboť újma, kterou dítě může utrpět, je především psychického rázu. Psychické týrání je velmi těžké rozpoznat, protože není doprovázeno tak zjevnými znaky, jakými jsou např. šrámy nebo modřiny.

8. Komunikujte často se svým dítětem o jeho problémech. Ukažte dítěti, že jste tady pro ně. Tím zajistíte, že za Vámi dítě samo přijde pokaždé, když se mu v kyberprostoru stane něco nepříjemného nebo stresujícího.

Další informace a užitečné rady naleznete na www.minimalizacesikany.cz

Napsat komentář