Školská rada pro období 1.1.2018 – 31.12.2020

Email: skolskarada@kamenka-celakovice.cz
Členové školské rady – kontakty:

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457

Zástupci zřizovatele:
Petr Bařina, Jungmannova 1196, 250 88 Čelákovice, petr.barina@celakovice.cz, 728 143 508
Valentýna Chourová, Kaplánkova 1785, 250 88 Čelákovice, valentyna.ch@seznam.cz, 777 016 966
Ing. Petr Studnička, Na Švihově 915, 250 88 Čelákovice, petr.studnicka@celakovice.cz, 728 412 808

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Viktor Douša, 5. května 145, 250 87 Mochov, Viktor.D@seznam.cz, 604 595 794
Mgr. Iveta Cée, Na Stráni 1628, 250 88 Čelákovice, xaraatevi@seznam.cz, 733 288 588
Mgr. Jitka Ostenová, Volmanova 1759, 250 88 Čelákovice, j.ostenova@seznam.cz,  604 353 602

Zástupci zákonných zástupců žáků:
Radka Klein, U Hájku 757, 250 88 Čelákovice, kleinr@ferl.org, 739 432 248
Radka Modráková, Na Výsluní 170, 250 88 Čelákovice, r.modrakova@centrum.cz, 732 378 025
Andrea Kilingerová, Vyšehořovice 40, 250 87 Mochov, andrea.kilingerova@t-mobile.cz , 603 417 829

———————————————————————————————

ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 : období  2018-2020

Vyhlášení voleb:

Termín – 02.12.2017 od 10.00 – 16.00 (volební urna bude umístěna v 1.NP před ředitelnou)

  • Volby do školské rady – podrobnosti ZDE

Kandidáti za zákonné zástupce:

  1. Kandidát č. 1: Andrea Kilingerová
  2. Kandidát č. 2: Radka Klein
  3. Kandidát č. 3: Radka Modráková

Představení jednotlivých kandidátů: ZDE (dokument v PDF formátu)

Hlasovací lístky obdrží Vaše děti v obálce do 30.11.2017.

Volby do školské rady

Dne 2. 12. 2017 proběhly ve škole volby do školské rady zástupců (rodičů) za nezletilé žáky s tímto výsledkem:

Odevzdáno platných hlasů: 78
Neplatné hlasy: 0

Pořadí zvolených zástupců dle získaných hlasů:

1. Radka Modráková (počet hlasů: 67)
2. Andrea Kilingerová (počet hlasů: 52)
3. Radka Klein (počet hlasů: 43)

——————————————————————————–

ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 : období  2015-2017

Email: skolskarada@kamenka-celakovice.cz

Členové školské rady – kontakty:
Zákonní zástupci:
Michal Titěra, titera@volny.cz
Radka Klein, KleinR@rferl.org
Andrea Kilingerová, andrea.kilingerova@t-mobile.cz

Pedagogové
Mgr. Iveta Holečková, atevis@seznam.cz
Mgr. Jindra Chourová, jindrach@seznam.cz
Mgr. Viktor Douša, Viktor.D@seznam.cz

Zástupci zřizovatele
Valentýna Chourová, valentyna.ch@seznam.cz
Petr Bařina, barina3@seznam.cz
Ing. Petr Studnička, petr.studnicka@celakovice.cz

Informace:

 

Pravomoci školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.