Kariérové poradenství

Kariérový poradce

Kariérový poradce je podřízen řediteli školy. V interních vztazích jedná svým jménem. V externích vztazích jedná jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí – žáků školy na základě pověření ředitele školy i ve věcech týkajících se ostatních záležitostí školy jako celku. Kariérový poradce realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti volby studia a povolání žáků.

Náplň práce kariérového poradce

1. Poradenské činnosti
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 se žáky 9. ročníku se účastní přehlídek středních škol a veletrhů vzdělávání.

2. Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy.

Kontaktní informace kariérového poradce

Metodik primární prevence
Mgr. František Šturma