Výchovný poradce

Výchovné poradenství

je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně.

Náplň práce VP

  • předávání formulářů a metodická spolupráce s TU při přípravě podkladů pro vyšetření žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a o žáky nadané (dále jen SVP) pro vyšetření žáků v PPP, SPC
  • průběžná kontrola platnosti vyšetření (ve spolupráci s TU a ZZ)
  • monitorování a depistáž žáků s SVP a OMJ; kontakt s rodiči těchto žáků ve věci vzdělávání a tvorby dokumentů např. PLPP, IVP (v součinnosti s TU)
  • metodická a informační podpora nejen TU, ale i všech pg. pracovníků školy včetně AP při přípravě a zpracování IVP, PLPP, činností AP (v součinnosti se speciálním pedagogem)
  • komunikace a spolupráce se ZZ, vedením školy, ŠPZ (PPP/SPC), MP, speciálním pedagogem, externí školní psycholožkou a ostatními pedagogy v oblastech vymezených pro činnosti VP
  • účast na schůzkách ŠPP, schůzkách s AP, na žádost vedení školy účast na jednáních s rodiči, popř. jinými subjekty (OSPOD, PČR…)
  • součinnost při návštěvách pracovníků z PPP/SPC ve škole
  • účast na jednáních výchovných komisí školy
  • vedení evidence činností VP (diář) a aktualizace evidence žáků s SVP

Dokumenty ke stažení

Malý návrh pro děti (rodiče) - základní pravidla:

1. Rozplánujte si den a dodržujte režim.
2. Střídejte práci a odpočinek. Odpočinek by měl probíhat ideálně venku, na čerstvém vzduchu a ne opět u počítače.
3. Méně je více. Pokud je množství zadaných úkolů nezvladatelné, nebojte se obrátit na třídního učitele a požádejte o pomoc se stanovením priorit.
4. Buďte trpěliví a své dítě motivujte chválením. I malé úspěchy si zaslouží ocenění.
5. Nabídněte dítěti relaxační pomůcku pro zmírnění stresu, pro zklidnění – měkký míček, chytrou modelínu apod.
6. Požádejte vyučujícího o informaci, co na dítě platí ve škole.
7. Nechte své dítě, aby vám doma pomáhalo s domácími pracemi. Míchání těsta, věšení prádla, práce na zahradě, domácí úklid a další podobné činnosti jsou výborné pro rozvoj jeho motoriky.

 

Plán práce VP

Školní rok 2023/24                                          

Plán práce VP je rámcový a vychází z časového harmonogramu zohledňujícího specifika jednotlivých fází školního roku, může být operativně měněn v dílčích aktivitách, popř. doplňován. 

VP pro 1. a 2. stupeň spolupracují, informují se o svých aktivitách, poskytují si metodickou, informační zčásti i supervizní podporu. V případě potřeby jsou vzájemně zastupitelné např. při jednáních napříč všemi ročníky školy.

Celý dokument ke stažení: Plán práce VP

Podpora duševního zdraví - linky pomoci

Kontaktní informace výchovných poradkyň

Výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Lenka Klosová
Výchovná poradkyně pro II. stupeň
Mgr. Zuzana Libánská

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje
pracoviště Praha-východ
Sportovní 846/22, Praha 10 – Vršovice, 101 00
Tel: 281 867 331
e-mail: prahavychod@pppsk.cz