ZŠ Čelákovice_Jiří Kyliánek_2

Vítám Vás ve škole

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace je zřízena městem Čelákovice. Vykonává činnost základní školy, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku s kapacitou 850 žáků. Škola rovněž zajišťuje školní stravování a školní družinu. Ve školním roce 2023/2024 je ve škole 701 žáků.

Škola je umístěna v klidné části města, v blízkosti parku a řeky Labe. Areál školy je tvořen hlavní budovou s jídelnou, historickou budovou školy, novou přístavbou s tělocvičnou (1.9.2020), rekonstruovanou velkou tělocvičnou BIOS a víceúčelovým venkovním hřištěm s herními prvky pro školní družinu.

Ing. Jiří Kyliánek, Ředitel školy

Zaměření školy

Usilujeme o to, aby naši žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy všeobecného vzdělání. Poskytujeme vzdělání stejnou měrou všem žákům – nadaným i méně nadaným, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Všem žákům poskytujeme systematickou výuku práce na počítači. Rozvíjíme vstřícné vztahy učitel-žák, učitel-rodič, žák-žák, učitel-učitel, učitel-vedení. Zohledňujeme názory žáků i názory rodičů. Škola je zahrnuta v síti Zdravých škol.

Spolupráce s rodiči, školskou radou a spolkem

Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních a případně konzultačních schůzkách, kromě toho mohou využít konzultační hodiny jednotlivých učitelů, po dohodě s vyučujícím se mohou zúčastnit vyučování, rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím webových stránek  a profilu školy na sociální síti facebook, zvolení zástupci rodičů ve Školské radě úzce spolupracují se školou. Při škole rovněž pracuje „Spolek rodičů pro Kamenku„, dalšími mimoškolními aktivitami jsou pravidelné exkurze, výlety apod., kompletní činnost školy je rovněž popsána ve výročních zprávách za jednotlivé školní roky.

Pravidelné akce pro rodiče a veřejnost:

 • Den otevřených dveří
 • Prezentační stánek při zahájení adventu ve městě
 • Projektové dny
 • Schůzky se spolkem rodičů pro Kamenku
 • a další

Výchovné a vzdělávací strategie

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci ve Výchově k občanství, Českém jazyce.

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i práci druhých – Výchova k občanství, Výchova ke zdraví.

Připravovat žáky jako svobodné zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.

Projekty a granty

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Kostelní – Šablony OP JAK
reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004073
Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu pro ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD a vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Zapojili jsme se do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013508)

Název projektu: ZŠ Kostelní Čelákovice – Šablony II.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 825 892,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 07. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2021
Doba trvání projektu 24 měsíců.

Díky projektu získáme:

 • DVPP pro pedagogické pracovníky
 • Projektové dny ve škole i mimo školu
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Výuka předmětů s pomocí ICT
 • Personální podpora

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny.

Název projektu: ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č.22
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363

Podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na:

 • na personální podporu,
 • vzdělávání
 • profesní rozvoj pedagogů

V rámci projektu bude škola realizovat sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro žáky budou realizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Kostelní – Šablony III. reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020821 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: ZŠ Kostelní – Šablony III.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 091 936,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 07. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2023
Doba trvání projektu 24 měsíců.

Díky projektu získáme:

 • Projektové dny ve škole
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Výuka předmětů s pomocí ICT
 • Personální podpora – speciální pedagog

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

logo-eu-dum

Název projektu: Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015. Více informací o projektu naleznete zde.

logo-eu-dum

Název projektu: OP VK 1.4 43752047
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1048
Datum zahájení: 5.1.2011
Datum ukončení: 4.7.2013
Tento projekt nám umožnil profesní a odborný růst, který byl zajištěn účastí na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj v oblastech jednotlivých klíčových aktivit. Také se nám podařilo vybavit školu novými techologiemi, které nám umožní inovovat a zkvalitnit výuku, i v době po ukončení projektu. V červnu 2010 jsme se přihlásili do projektu EU Peníze školám na zlepšení podmínek vzdělávání základního školství. Ministerstvo školství pomohlo zpracováním „šablon“ – aktivit vyhovující té které škole. My jsme vybrali oblast týkající se cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, dále ICT( digitální technologie) a čtenářskou a informační gramotnost, vše bylo Ministerstvem školství schváleno.

logo-eu-dum

Název projektu: Most vzdělávání vědy a praxe
Číslo projektu: CZ.07/2.3.00/45.0030
Datum zahájení: 5.3.2014
Datum ukončení: 5.7.2015
Tento projekt byl zaměřen na přírodovědné obory a naše škola v tomto projektu působí jako partner SVUM a.s. a Technické univerzity v Liberci. Naši vybraní žáci se budou účastnit praktického vyučování u těchto dvou partnerů na jejich odborných pracovištích v rámci výuky přírodovědných předmětů.

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Naše společnost se zabývá převážně velkoobchodním nákupem, dovozem a prodejem čerstvého ovoce a zeleniny, suchých plodů a ořechů. Ovoce a zeleninu dovážíme z evropských zemí, zboží nakupujeme také na tuzemském trhu od velkých i malých pěstitelů a spolupracujeme s dalšími velkoobchody v oboru. Centrální skladové a logistické centrum včetně tlakových dozráváren banánů ve Štokách u Jihlavy a distribuční sklady v Praze a Českých Budějovicích zásobují odběrná místa po celé ČR. Společnost má zaveden systém HACCP a je klientem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s Praha.

Firma je schváleným dodavatelem v rámci programů EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“.

Volnočasové aktivity při ZŠ

Realizace projektu je zaměřena na vybavení menší posilovny (malé stavební a jiné úpravy hradíme z vlastních prostředků) a na sportovní vybavení tělocvičny sportovním náčiním a nářadím nejen pro děti základní školy, ale i pro ostatní děti (širokou veřejnost, která navštěvuje volnočasové kroužky po vyučování v rámci sportovních kroužků, školní družiny a jiných zájmových činností, které provádějí v tělocvičně ZŠ další neziskové subjekty, které jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybového ústrojí dětí.