Zápis do 1. tříd

Obecné informace k zápisu do 1. tříd

Obecné informace k zápisu do 1. tříd

Je naše dítě zralé do 1. třídy?

Možná, že někteří z rodičů ještě váhají, zda jít se svým dítětem k zápisu do 1. ročníku nebo raději zvolit odklad. K snazšímu posouzení vám napomůže několik základních informací o optimální připravenosti budoucího prvňáčka. Pokud pomýšlíte na odklad, potřebujete potvrzení z vyšetření dětským odborným lékařem a z pedagogicko – psychologické poradny.

Optimální připravenost

 • zná své jméno a příjmení, adresu, věk
 • dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů, poslechne pokyn dospělého
 • vyjadřuje se ve větách, vypráví o rodině, klade otázky
 • umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek
 • soustředí se na práci, překoná únavu,
 • zapojí se do kolektivních her
 • zná číselné řady, chápe vztah větší, menší
 • drží správně tužku
 • umí se podepsat tiskacím písmem, vysvětlí, co nakreslilo
 • nemá problémy s určováním barev, orientuje se vpravo – vlevo , nahoře – dole
 • Další podrobnější informace najdete na webových stránkách „školní zralost

Pro školní rok 2020/2021 jsou stanoveny následující termíny zápisu.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Zápis dětí do 1. tříd na Kamence proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13:00 hodin do 17:00 hodin a v pátek 3. dubna 2020 od 13:00 do 16:00 hodin. Zápis se koná v ZŠ ul. Kostelní 457.

Pro přijetí Vašeho dítěte není důležitý čas příchodu k zápisu, ale vzhledem k předpokládanému velkému počtu dětí je důležitá adresa pobytu v Čelákovicích (spádovost – lze ověřit na stránkách města Čelákovice – více ZDE).

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá – li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí do 1 ročníku přiloží.

Není – li dítě po dovršení šestého roku tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. 4. 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), nejdéle však do zahájení školního roku, kdy dítě dovrší 8 let věku.

Potřebujete radu?, stačí napsat

Zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Pavla Kučerová

Vyplňte prosím: *