Projekty a granty

Realizované projekty

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Kostelní – Šablony OP JAK
reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004073
Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu pro ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD a vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Kostelní – Šablony III. reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020821 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: ZŠ Kostelní – Šablony III.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 091 936,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 07. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2023
Doba trvání projektu 24 měsíců.

Díky projektu získáme:

 • Projektové dny ve škole
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Výuka předmětů s pomocí ICT
 • Personální podpora – speciální pedagog

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Zapojili jsme se do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013508)

Název projektu: ZŠ Kostelní Čelákovice – Šablony II.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 825 892,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 07. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 06. 2021
Doba trvání projektu 24 měsíců.

Díky projektu získáme:

 • DVPP pro pedagogické pracovníky
 • Projektové dny ve škole i mimo školu
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Výuka předmětů s pomocí ICT
 • Personální podpora

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny.

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.   

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Název projektu: ZŠ Kostelní Čelákovice projekt č.22
r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004363 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů. V rámci projektu bude škola realizovat sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro žáky budou realizovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

logo-eu-dum

Název projektu: Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů
Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015. Více informací o projektu naleznete zde.

logo-eu-dum

Název projektu: Most vzdělávání vědy a praxe
Číslo projektu: CZ.07/2.3.00/45.0030
Datum zahájení: 5.3.2014
Datum ukončení: 5.7.2015
Tento projekt byl zaměřen na přírodovědné obory a naše škola v tomto projektu působí jako partner SVUM a.s. a Technické univerzity v Liberci. Naši vybraní žáci se budou účastnit praktického vyučování u těchto dvou partnerů na jejich odborných pracovištích v rámci výuky přírodovědných předmětů.

logo-eu-dum

Název projektu: OP VK 1.4 43752047
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1048
Datum zahájení: 5.1.2011
Datum ukončení: 4.7.2013
Tento projekt nám umožnil profesní a odborný růst, který byl zajištěn účastí na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj v oblastech jednotlivých klíčových aktivit. Také se nám podařilo vybavit školu novými techologiemi, které nám umožní inovovat a zkvalitnit výuku, i v době po ukončení projektu. V červnu 2010 jsme se přihlásili do projektu EU Peníze školám na zlepšení podmínek vzdělávání základního školství. Ministerstvo školství pomohlo zpracováním „šablon“ – aktivit vyhovující té které škole. My jsme vybrali oblast týkající se cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, dále ICT( digitální technologie) a čtenářskou a informační gramotnost, vše bylo Ministerstvem školství schváleno.

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Naše společnost se zabývá převážně velkoobchodním nákupem, dovozem a prodejem čerstvého ovoce a zeleniny, suchých plodů a ořechů. Ovoce a zeleninu dovážíme z evropských zemí, zboží nakupujeme také na tuzemském trhu od velkých i malých pěstitelů a spolupracujeme s dalšími velkoobchody v oboru. Centrální skladové a logistické centrum včetně tlakových dozráváren banánů ve Štokách u Jihlavy a distribuční sklady v Praze a Českých Budějovicích zásobují odběrná místa po celé ČR. Společnost má zaveden systém HACCP a je klientem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s Praha.

Firma je schváleným dodavatelem v rámci programů EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“.

Věda má budoucnost

Zapojili jsme se do projektu „Věda má budoucnost„. Cílem programu Věda má budoucnost je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má budoucnost. Pomáháme školám poskytovat svým žákům vzdělání umožňující jejich osobní i profesní realizaci a odpovídající jejich představám. Zástupci zaměstnavatelů a učitelů si mohou vyměňovat své zkušenosti a přispět tak ke zkvalitnění řady aspektů výuky.

GRANTY

Granty

Volnočasové sportovní aktivity při ZŠ

Realizace projektu je zaměřena na vybavení menší posilovny (malé stavební a jiné úpravy hradíme z vlastních prostředků) a na sportovní vybavení tělocvičny sportovním náčiním a nářadím nejen pro děti základní školy, ale i pro ostatní děti (širokou veřejnost, která navštěvuje volnočasové kroužky po vyučování v rámci sportovních kroužků, školní družiny a jiných zájmových činností, které provádějí v tělocvičně ZŠ další neziskové subjekty, které jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybového ústrojí dětí.

PROJEKTY A GRANTY